0 - 22 von 22
KERNAU KBO0963SKX BackofenKERNAU

KBO0963SKX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0963VPTX BackofenKERNAU

KBO0963VPTX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0964VPTX BackofenKERNAU

KBO0964VPTX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0965SKX BackofenKERNAU

KBO0965SKX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0972SVPTB BackofenKERNAU

KBO0972SVPTB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 78 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0981PPX BackofenKERNAU

KBO0981PPX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 66 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO1101PPB BackofenKERNAU

KBO1101PPB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 78 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0772SKX BackofenKERNAU

KBO0772SKX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 58 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0831ATCO BackofenKERNAU

KBO0831ATCO

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 65 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0831ATOW BackofenKERNAU

KBO0831ATOW

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 65 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0832ATOW BackofenKERNAU

KBO0832ATOW

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 65 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0941PPX BackofenKERNAU

KBO0941PPX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 65 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0961PPB BackofenKERNAU

KBO0961PPB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 65 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0962PPB BackofenKERNAU

KBO0962PPB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 78 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0962PPW BackofenKERNAU

KBO0962PPW

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 78 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0962PTB BackofenKERNAU

KBO0962PTB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0762SKB BackofenKERNAU

KBO0762SKB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 58 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0551SKX BackofenKERNAU

KBO0551SKX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 66 l
 • Energieeffizienzklasse: A-20%
KERNAU KBO0752SKX BackofenKERNAU

KBO0752SKX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 59 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0962SKB BackofenKERNAU

KBO0962SKB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0962VPTB BackofenKERNAU

KBO0962VPTB

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A
KERNAU KBO0963PTX BackofenKERNAU

KBO0963PTX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 69 l
 • Energieeffizienzklasse: A