0 - 60 von 93
Glem GA960PCGIX BackofenGlem

GA960PCGIX

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 66 l
 • Totale Kraft: 2000 W
Glem GFE993IX BackofenGlem

GFE993IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFE92IX-S6 BackofenGlem

GFE92IX-S6

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEV21IX-S2 BackofenGlem

GFEV21IX-S2

 • Produktart: Elektrisch, Gas
 • Ofenkapazität: 59 l
 • Totale Kraft: 1375 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFTV25SA-S2 BackofenGlem

GFTV25SA-S2

 • Produktart: Elektrisch, Gas
 • Ofenkapazität: 63 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFE92BK-S6 BackofenGlem

GFE92BK-S6

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM52BK-S3 BackofenGlem

GFM52BK-S3

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM52WH-S3 BackofenGlem

GFM52WH-S3

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem FGM5XA-S3 BackofenGlem

FGM5XA-S3

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFSV21IX-S2 BackofenGlem

GFSV21IX-S2

 • Produktart: Elektrisch, Gas
 • Ofenkapazität: 63 l
 • Totale Kraft: 1375 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM410IX BackofenGlem

GFM410IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 59 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFL400IX BackofenGlem

GFL400IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Totale Kraft: 2593 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFT54SA-S3 BackofenGlem

GFT54SA-S3

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM52IX-S3 BackofenGlem

GFM52IX-S3

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFP93IX-S6 BackofenGlem

GFP93IX-S6

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 64 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFP93WH-S6 BackofenGlem

GFP93WH-S6

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 64 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFT54AN-S3 BackofenGlem

GFT54AN-S3

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFT54SAN BackofenGlem

GFT54SAN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 64 l
 • Totale Kraft: 2650 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFT54SA BackofenGlem

GFT54SA

 • Produktart: Elektrisch
 • Totale Kraft: 2250 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEA93IX BackofenGlem

GFEA93IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM41IX BackofenGlem

GFM41IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 62 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM52BK BackofenGlem

GFM52BK

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM52IX BackofenGlem

GFM52IX

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFT64SAN BackofenGlem

GFT64SAN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 61 l
 • Totale Kraft: 2160 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFE92IX BackofenGlem

GFE92IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEV21IX BackofenGlem

GFEV21IX

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 56 l
 • Totale Kraft: 1350 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMG21IXN BackofenGlem

GFMG21IXN

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 54 l
Glem GFM41IXTN BackofenGlem

GFM41IXTN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 64 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem FGV5XAN BackofenGlem

FGV5XAN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 63 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFE92IXN BackofenGlem

GFE92IXN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 63 l
 • Totale Kraft: 2868 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEV21IXN BackofenGlem

GFEV21IXN

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 59 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM52BKN BackofenGlem

GFM52BKN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 63 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMF21BKN BackofenGlem

GFMF21BKN

 • Produktart: Elektrisch, Gas
 • Ofenkapazität: 65 l
 • Totale Kraft: 1350 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEV21BKN BackofenGlem

GFEV21BKN

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 59 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFS92IX BackofenGlem

GFS92IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Totale Kraft: 2670 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFP93WH BackofenGlem

GFP93WH

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 64 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GF993IXN BackofenGlem

GF993IXN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 89 l
 • Totale Kraft: 2700 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFSV21IX BackofenGlem

GFSV21IX

 • Produktart: Elektrisch, Gas
 • Ofenkapazität: 63 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM41IXT BackofenGlem

GFM41IXT

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 59 l
 • Totale Kraft: 2593 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMF21IXN BackofenGlem

GFMF21IXN

 • Produktart: Gas
Glem GFE92BK BackofenGlem

GFE92BK

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMF21IX BackofenGlem

GFMF21IX

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 60 l
Glem FC52XP BackofenGlem

FC52XP

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 54 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFTF25SA BackofenGlem

GFTF25SA

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 54 l
Glem FF50XP BackofenGlem

FF50XP

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 54 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFM52WH BackofenGlem

GFM52WH

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 60 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFT64ANN BackofenGlem

GFT64ANN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 61 l
 • Totale Kraft: 2160 W
 • Energieeffizienzklasse: A-10%
Glem GFT54AN BackofenGlem

GFT54AN

 • Produktart: Elektrisch
 • Totale Kraft: 2250 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEL53IX BackofenGlem

GFEL53IX

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 54 l
 • Totale Kraft: 2250 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMC43WHN BackofenGlem

GFMC43WHN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 54 l
 • Totale Kraft: 2650 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMC43BKN BackofenGlem

GFMC43BKN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 54 l
 • Totale Kraft: 2650 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMC43IXN BackofenGlem

GFMC43IXN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 54 l
 • Totale Kraft: 2650 W
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMG21WHN BackofenGlem

GFMG21WHN

 • Produktart: Gas
 • Ofenkapazität: 54 l
Glem GFEL63IXN BackofenGlem

GFEL63IXN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 61 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEL63IXD BackofenGlem

GFEL63IXD

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 61 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMC63WHN BackofenGlem

GFMC63WHN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 58 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMC63BKN BackofenGlem

GFMC63BKN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 58 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFMC63IXN BackofenGlem

GFMC63IXN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 58 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEC83BKN BackofenGlem

GFEC83BKN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 58 l
 • Energieeffizienzklasse: A
Glem GFEC83IXN BackofenGlem

GFEC83IXN

 • Produktart: Elektrisch
 • Ofenkapazität: 58 l
 • Energieeffizienzklasse: A